Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay phục hồi phát triển kinh tế (TayNinhTV - 13.3.2023)