Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay phát triển kinh tế (VTV1 - 9h00 - 24.3.2023)