Phát huy hiệu quả của các Tổ tiết kiệm và vay vốn (VOV1 - 18/1/2021)