Phát động “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” (NBTV - 29/6/2021)