Phao cứu sinh cho doanh nghiệp phục hồi (VTV1 - 6h00 - 25.5.2022)