Phấn đấu chiến thắng dịch bệnh, kinh tế phục hồi, phát triển (VTV1 - 19h00 - 5.1.2022)