Nông dân huyện Mỹ Xuyên thoát nghèo từ nguồn vốn chính sách (STV - 6.7.2024)