Nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ Bắc Giang phòng chống dich Covid - 19 (BGTV - 26/5/2021)