Nhiều hộ dân huyện Phước Sơn (Quảng Nam) thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay giải quyết việc làm (QRT - 21.9.2021)