NHCSXH tỉnh Sơn La triển khai các giải pháp hỗ trợ ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 (STV - 12h - 20/6/20)