NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ IV (QuangNgaiTV - 20h - 18/6/20)