NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi biểu dương, khen thưởng người lao động giỏi (PTQ - 11h15 - 20/6/2020)