NHCSXH tỉnh Quảng Nam hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch Covid - 19 (QRT - 19/5/2021)