NHCSXH tỉnh Phú Yên hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (VOV1 - 8.11.2021)