Phòng giao dịch NHCSXH huyện Long Khánh (Đồng Nai) hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (ĐNRTV - 12.11.2021)