Nguồn vốn ưu đãi mang mùa Xuân no ấm đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tỉnh Gia Lai (THGL - 15.2.2024)