Nguồn vốn ưu đãi giúp người nghèo Đắk Song vươn lên (VOV1 - 23/2/2021)