Nguồn vốn tín dụng chính sách tạo việc làm cho lao động hồi hương (VTV1 - 17h05 - 19.5.2022)