Nguồn vốn tín dụng chính sách làm bệ đỡ cho các hộ nghèo tỉnh Nghệ An (VOV1 - 12/12/19)