Nguồn vốn đổi thay vùng DTTS (VTV1 - 19h00 - 28.1.2022)