Nguồn vốn chính sách là “lực đẩy” xoá đói giảm nghèo ở Quảng Bình (NôngNghiệpTV - 14.11.2023)