Nguồn vốn chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn tại Hà Nam (VOV1 - 18.5.2023)