Nguồn vốn chính sách góp phần thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai (THGL - 16.5.2024)