Nguồn vốn chính sách góp phần nâng bước sinh viên đến trường (THĐT - 7.9.2023)