Nguồn vốn chính sách đồng hành cùng thanh niên Đắk Lắk lập nghiệp (VOV1 - 12.4.2022)