Nguồn vốn chính sách đồng hành cùng người nghèo tại Gia Lai (VOV1 - 24.6.2022)