Nguồn vốn chính sách đồng hành cùng các hộ cận nghèo (VOV1 - 8/1/2020)