Nguồn lực giúp người dân huyện Tiên Phước (Quảng Nam) phát triển kinh tế, giảm nghèo (QRT - 19.10.2021)