Người nghèo tiếp cận ngân hàng điện tử (HaNoiTV - 22.2.2023)