Người lao động tỉnh Quảng Bình đã nhận được gói cứu trợ của Chính phủ (QBTV - 30/7/2021)