Người dân Bình Dương phát triển cây ăn trái có múi từ vốn tín dụng chính sách (BTV - 13.11.2023)