Nghị quyết về hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (VTV1 - 19h00 - 1/7/2021)