Nghệ An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (NTV - 19h45 - 13/8/19)