Nghệ An giảm nghèo nhờ vốn chính sách (VNews - 17.10.2021)