Ngày hội Đại đoàn kết tại Điện Biên (VTV1 - 19h -11/11/19)