Nâng mức cho vay, thêm cơ hội mở rộng sản xuất vốn cho người nghèo (BRT - 18h - 13/7/19)