Hội thảo nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững (VTV8 - 12h40 - 20.5.2022)