Mở hướng thoát nghèo cho nông dân từ nguồn vốn tín dụng (VOV1 - 12/06/19)