Mô hình giảm nghèo ở vùng khó khăn của tỉnh Hòa Bình (VOV1 - 11/1/2021)