Lào Cai sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (THLC - 19/8/19)