“Lan toả” hiệu quả của dòng vốn chính sách xã hội (ĐNRTV - 2.1.2024)