Lâm Đồng tập trung thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách (LTV - 4.4.2024)