Ký kết hợp đồng ủy thác tín dụng chính sách (BTV - 27.12.2023)