Ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg giữa chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh (STV - 11.6.2024)