Kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quảng Ngãi (PTQ - 10.11.2022)