Kiểm tra, giám sát hoạt động tại Điểm giao dịch xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn (Nghệ An) (NTV - 18.9.2023)