Khơi thông nguồn vốn tín dụng chính sách đồng bào DTTS (VOV1 - 16/12/19)