Khơi thông điểm nghẽn bố trí vốn cho chương trình giảm nghèo (HTV9 - 1.1.2024)