Khởi sắc từ những chương trình tín dụng chính sách tại Quảng Ninh