Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2023 (VTV1 - 18h00 - 21.2.2024)